Granturi Investitii Cuprinse Intre 50.000€ si 500.000€ Prin POC 411

POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive – Lansare Iulie 2022!

Detalii Generale:

Ghidul Solicitantului  pentru Masura 4.1.1 POC – a fost publicat in 25.05.2022 si ramane in Consultare Publica pentru o perioada de 10 zile.

Masura 1 

Granturile pentru investitii necesare capacitatilor de prestare de servicii se acorda pe proiect si beneficiar, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsa intre minim 50.000 euro si maxim 200.000 euro, in limita de cinci ori cifra de afaceri realizata in anul 2019, in functie de nevoile de finantare ale proiectelor de investitii depuse, pentru beneficiarii care isi desfasoara activitate in Clasa P – Invatamant, Clasa Q – Sanatate si asistenta sociala, Clasa S – Alte activitati de servicii potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanta de urgenta.

Masura 2

Granturile pentru investitii necesare retehnologizarii se acorda pe proiect si beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsa intre 50.000 euro si 500.000 euro,  in limita de cinci ori cifra de afaceri realizata in anul 2019, in functie de nevoile de finantare ale proiectelor de investitii depuse, pentru beneficiarii care isi desfasoara activitatea in Clasa C – Industria Prelucratoare, cu exceptia codurilor 11 fabricare bauturi, 12 fabricare tutun si 254 fabricarea armamentului si munitiei; Clasa F – Constructii; Clasa G –Repararea autovehiculelor si motocicletelor; Clasa H – Transport si depozitare; Clasa I – Hoteluri si restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare si echipamente si mobilier specific de alimentatie publica potrivit anexei nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Solicitanti Eligibili Grant Investitii POC 411

  Sunt eligibile pentru a aplica  in cadrul programului POC 4.1.1. – Granturi Investitii, societatile care

  Masura 1 – Intre 50.000  Si 200.000 € pentru IMM-urile care activeaza in sfera serviciilor

  1. Au fost infiintate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
  2. Au inregistrat profit operational din activitatea operationala, respectiv din activitatea de exploatare in anul 2019;
  3. Se angajeaza sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
  4. Dispun de cofinantare proprie a proiectului de5/10 sau 15%;
  5. Nu erau in dificultate in anul 2019, conform bilantului considerati intreprindere in dificultate in anul 2019;
  6. Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, in ultimii 5 ani pentru aceleasi categorii de activitati sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati;
  7. Se angajeaza sa prezinte oferte de pret pentru investitiile pentru care se finantarea nerambursabila.

  Masura 2 – Intre 50.000 si 500.000 € pentru IMM-urile care isi doresc sa investeasca in retehnologizare

  1. Au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in anul 2019;
  2. Sunt infiintati pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
  3. Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
  4. Grantul pentru investitii in retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro si valoare maxima de 500.000 euro si reprezinta de cinci ori cifra de afaceri din anul 2019;
  5. Dispun de cofinantare proprie a proiectului stabilita in conformitate cu harta ajutoarelor regionale care se aplica de la 01 ianuarie 2022 pana la 31 decembrie 2027;
  6. Nu sunt considerate intreprinderi in dificultate in anul 2019, in conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din regulamentul (ue) nr. 651/2014 al comisiei europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat;
  7. Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, in ultimii 5 ani pentru aceleasi activitati (costuri eligibile) sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati;
  8. Se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat;
  9. Proiectul are o rata interna de rentabilitate cuprinsa intre [0% ÷ 5,5%];
  10. Minim 20% din valoarea proiectului reprezinta investitii care atesta caracterul verde in conformitate cu prevederile anexei nr.1 din regulamentul delegat (ue) 2021/2139 al comisiei din 4 iunie 2021 de completare a regulamentului (ue) 2020/852 al parlamentului european si al consiliului.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Cheltuieli Eligibile Prin Granturi De Investitii POC 4.1.1.

   Beneficiarii programului POC 4.1.1. Granturi Investitii, pot utiliza finantarea nerambursabila pentru urmatoarele categorii de cheltuieli

   Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spatiilor de productie/servicii care fac obiectul cererii de finantare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrari exceptate de la autorizare, precum si cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, daca aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investitiei si sunt incluse in valoarea acesteia. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli referitoare la achizitionarea, constructia, modernizarea, reabilitarea, reparatii capitale necesare pentru cladiri/ sedii de birouri, constructiilor anexe precum si alte categorii de cladiri/constructii de natura similara sau alte activitati destinate investitiilor imobiliare precum si celor destinate cladirilor, constructiilor anexe, cladirilor si constructiilor de natura similara care deservesc activitatile de productie/servicii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

   Dotari precum: utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotari independente – cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora. Daca este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice si efectuarea retelelor aferente, se pot include si cheltuieli cu racordarea utilitatilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu conditia ca acestea sa nu fie mai mari de 5% din valoarea achizitiei si sa fie incluse in valoarea investitiei;

   Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, daca sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare;

   Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activitatii de productie/servicii, transport si distributie, cu exceptia mijloacelor de transport care sunt aferente activitatii administrative sau nu sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli care privesc repararea de orice fel, modernizarea precum si orice alte categorii de cheltuieli de natura similara;

   Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Daca este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include si cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai daca sunt parte a activitatii de productie/servicii sau sustin aceste categorii de activitati si sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare;

   Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica – proiectare si inginerie – cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai daca sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare.

   Cheltuieli cu transformarea digitala – Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Cheltuielile privind transformarea digitala sunt eligibile numai daca sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare;

   Cheltuieli pentru consultanta in limita a 5.000 euro, pe baza de documente justificative pentru:

   1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia,inclusiv a planului de afaceri;
   2. plata serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanta in domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul.

   Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului – sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei fara TVA. Cheltuielile cu activitati de marketing si promovare nu sunt eligibile;

   Taxa pe valoarea adaugata  daca este nedeductibila!

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Alte Informatii Specifice Programului Granturi Investitii POC 4.1.1.

    Toate cheltuielile realizate  trebuie sa fie in legatura cu obiectul cererii de finantare.

    Din granturile pentru investitii nu se finanteaza:

    1. Cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanta, studii sau alte activitati asimilate acestora, cu exceptia celor eligibile mai sus mentionate
    2. Cheltuieli cu achizitionarea, constructia, modernizarea, reabilitarea, reparatii capitale necesare cladirilor, constructiilor conexe precum si altor categorii de cladiri, respectiv constructii de natura similara care deservesc hotelurile si restaurantele;
    3. Cheltuieli privind achizitionarea de terenuri, cheltuieli privind achizitionarea, constructia, modernizarea, reabilitarea, reparatii capitale necesare pentru cladiri sedii de birouri, constructiilor anexe precum si alte categorii de cladiri/constructii de natura similara sau alte activitati destinate investitiilor imobiliare precum si celor destinate cladirilor, constructiilor anexe, cladirilor si constructiilor de natura similara care deservesc activitatile de productie/servicii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
    4. Cheltuieli privind achizitionarea, repararea, modernizarea precum si alte categorii de natura similara care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activitati administrative;
    5. Orice categorii de cheltuieli care nu sunt in legatura cu domeniile de investitii.

    Masura 1 – Finantare Cuprinsa Intre 50.000 si 200.000 Euro

    Aport beneficiar 5% Microintreprinderi si CMI-uri, 10% Intreprinderi Mici si 15% Intreprinderi Mijlocii

    Masura 2 – Finantare Cuprinsa Intre 50.000 si 500.000 Euro, aportul beneficiarilor se calculeaza in functie de zona de implementare, conform tabelului de mai jos:

    Codul NUTS Denumirea regiunii NUTS Intensitatea maximă a ajutorului
    01.01.2022-31.12.2027
    Întreprinderi mari Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici si microîntreprinderi
    RO11 NORD-VEST
    RO111 Bihor 40% 50% 60%
    RO112 Bistrița-Năsăud 50% 60% 70%
    RO113 Cluj 40% 50% 60%
    RO114 Maramureș 50% 60% 70%
    RO115 Satu Mare 50% 60% 70%
    RO116 Sălaj 50% 60% 70%
    RO12 CENTRU
    RO121 Alba 50% 60% 70%
    RO122 Brașov 40% 50% 60%
    RO123 Covasna 40% 50% 60%
    RO124 Harghita 40% 50% 60%
    RO125 Mureș 40% 50% 60%
    RO126 Sibiu 40% 50% 60%
    RO21 NORD-EST
    RO211 Bacău 60% 70% 80%
    RO212 Botoșani 60% 70% 80%
    RO213 Iași 50% 60% 70%
    RO214 Neamț 60% 70% 80%
    RO215 Suceava 60% 70% 80%
    RO216 Vaslui 60% 70% 80%
    RO22 SUD-EST
    RO221 Brăila 60% 70% 80%
    RO222 Buzău 60% 70% 80%
    RO223 Constanța 50% 60% 70%
    RO224 Galați 60% 70% 80%
    RO225 Vrancea 60% 70% 80%
    RO226 Tulcea 60% 70% 80%
    RO31 SUD-MUNTENIA
    RO311 Argeș 50% 60% 70%
    RO312 Călărași 60% 70% 80%
    RO313 Dâmbovița 50% 60% 70%
    RO314 Giurgiu 50% 60% 70%
    RO315 Ialomița 60% 70% 80%
    RO316 Prahova 60% 70% 80%
    RO317 Teleorman 60% 70% 80%
    RO41 SUD-VEST OLTENIA
    RO411 Dolj 60% 70% 80%
    RO412 Gorj 60% 70% 80%
    RO413 Mehedinți 60% 70% 80%
    RO414 Olt 60% 70% 80%
    RO415 Vâlcea 60% 70% 80%
    RO42 VEST
    RO421 Arad 30% 40% 50%
    RO422 Caraș-Severin 40% 50% 60%
    RO423 Hunedoara 40% 50% 60%
    RO424 Timiș 30% 40% 50%
    RO322  Ilfov (parțial)*
    RO322 Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni. 35 % 45% 55%
    RO322 Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon. 45 % 55% 65%

    Departajarea proiectelor

    Proiectele de investitii sunt selectate la finantare in ordinea descrescatoare a punctajelor si in limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat si prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

    1. La punctaje egale, departajarea se va face in functie de rata interna de rentabilitate a proiectelor de investitii determinata la momentul depunerii proiectelor si in functie de ordinea inscrierii in aplicatie.
    2. Rata interna de rentabilitate a proiectelor de investitii trebuie sa fie cuprinsa intre [0% ÷ 5,5%] si este calculata cu 3 zecimale.
    3. Proiectele cu o rata interna de rentabilitate mai mare de 5,5% nu sunt admise la finantare.
    4. Solicitantii trebuie sa depuna la cererea de finantare analiza de mediu, denumita in continuare DNSH, ce atesta faptul ca minim 20% din valoarea proiectului reprezinta investitii care asigura respectarea criteriilor din anexa nr.1 din  Regulamentul delegat  (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului.
    5. In urma evaluarii cererilor de finantare depuse, AM- POC va incheia contracte de finantare cu beneficiarii selectati.
    6. Acordarea finantarii se va face pe criterii competitive si de selectie pentru proiectele care intrunesc un punctaj de minim 60 de puncte.
    7. Proiectele care intrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finantare.

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

     Documentele Necesare:

     1. Semnatura Electronica
     2. Copie CUI Societate, semnat si stampilat, cu mentiunea “ Conform cu Originalul”;
     3. Copie Act Identitate Asociat /Administrator – semnat si stampilat, cu mentiunea “ Conform cu Originalul”;
     4. CV-ul Asociatului / Administratorului;
     5. Certificat constatator informatii extinse;
     6. Certificat constatator + Bilant 2019 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul);
     7. Bilantul contabil pentru anul  2019, plus recipisa de la depunerea acestuia;
     8. Bilantul contabil pentru anul 2020, plus recipisa de la depunerea acestuia;
     9. Balanta pentru luna decembrie 2019;
     10. Balanta pentru luna decembrie 2020;
     11. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
     12. Registrul mijloacelor fixe;
     13. Extras Reges – print screen;
     14. Registru Salariati din Revisal;
     15. Organigrama nenominala a societatii;
     16. Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
     17. Contul IBAN al societatii;
     18. Lista produse / servicii vandute + preturi;
     19. Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale;
     20. Tipul clientilor societatii  (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa;
     21. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect.
     22. Descrierea activitatii pentru care se doreste obtinerea finantarii nerambursabile.
     23. In cazul constructiilor – Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere
     24. Devizul general si pe obiect – intocmit conform HG 907 / 2016 – pentru proiectele de lucrari – daca este cazul

      Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

      Coduri CAEN Eligibile

      Masura 1

      85 Învățământ (secțiunea P)
      8510 Invatamant prescolar
      8520 Invatamant primar
      8531 Invatamant secundar general
      8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
      8541 invatamant superior non- universitar
      8542 invatamant superior universitar
      8551 invatamant in domeniul sportiv si recreational
      8552 invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, si alte domenii)
      8553 Scoli de conducere (pilotaj)
      8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
      8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
      86 Actvitati referitoare la sanatatea umana (secțiunea Q)
      8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
      8621 Activitati de asistenta medicala generala
      8622 Activitati de asistenta medicala specializata
      8623 Activitati de asistenta stomatologica
      8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
      87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare (secțiunea Q)
      8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
      8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
      8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
      8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
      88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare (secțiunea Q)
      8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
      8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
      8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
      95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc (secțiunea S)
      9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
      9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
      9521 Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic
      9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
      9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
      9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
      9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
      9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
      96 Alte activitati de servicii (secțiunea S)
      9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
      9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
      9604 Activitati de intretinere corporala
      9603 Activitati de pompe funebre si similare
      9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

       

      Masura 2

      10 Industria alimentară (secțiunea C)
      1011 Productia si conservarea carnii
      1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
      1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
      1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
      1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
      1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
      1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
      1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
      1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
      1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
      1052 Fabricarea inghetatei
      1061 Fabricarea produselor de morarit
      1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
      1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
      1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
      1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
      1081 Fabricarea zaharului
      1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
      1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
      1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
      1085 Fabricarea de mancaruri preparate
      1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
      1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
      1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
      1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
      13 Fabricarea produselor textile (secțiunea C)
      1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
      1320 Productia de tesaturi
      1330 Finisarea materialelor textile
      1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
      1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
      1393 Fabricarea de covoare si mochete
      1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
      1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
      1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
      1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
      14 Fabricarea articolelor de imbracaminte (secțiunea C)
      1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
      1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru
      1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
      1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
      1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
      1420 Fabricarea articolelor din blana
      1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
      1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
      15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor (secțiunea C)
      1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
      1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
      1520 Fabricarea incaltamintei
      16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite (secțiunea C)
      1610 Taierea si rindeluirea lemnului
      1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
      1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
      1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
      1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
      1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
      17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie (secțiunea C)
      1711 Fabricarea celulozei
      1712 Fabricarea hartiei si cartonului
      1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
      1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
      1723 Fabricarea articolelor de papetarie
      1724 Fabricarea tapetului
      1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
      18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor (secțiunea C)
      1811 Tiparirea ziarelor
      1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
      1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire
      1814 Legatorie si servicii conexe
      1820 Reproducerea inregistrarilor
      19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (secțiunea C)
      1910 Fabricarea produselor de cocserie
      1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
      20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice (secțiunea C)
      2011 Fabricarea gazelor industriale
      2012 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
      2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
      2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
      2015 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
      2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
      2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare
      2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
      2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
      2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
      2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
      2051 Fabricarea explozivilor
      2052 Fabricarea cleiurilor
      2053 Fabricarea uleiurilor esentiale
      2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
      2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
      21 Fabricarea produselor farmaceutice  de baza si a preparatelor farmaceutice (secțiunea C)
      2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
      2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
      22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice (secțiunea C)
      2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
      2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
      2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
      2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
      2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
      2229 Fabricarea altor produse din material plastic
      23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (secțiunea C)
      2311 Fabricarea sticlei plate
      2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
      2313 Fabricarea articolelor din sticla
      2314 Fabricarea fibrelor din sticla
      2319 Fabricarea de sticlarie tehnica
      2320 Fabricarea de produse refractare
      2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
      2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa
      2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
      2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
      2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
      2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
      2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
      2351 Fabricarea cimentului
      2352 Fabricarea varului si ipsosului
      2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
      2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
      2363 Fabricarea betonului
      2364 Fabricarea mortarului
      2365 Fabricarea produselor din azbociment
      2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
      2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
      2391 Fabricarea de produse abrazive
      2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
      24 Industria metalurgica (secțiunea C)
      2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
      2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
      2431 Tragere la rece a barelor
      2432 Laminare la rece a benzilor inguste
      2433 Productia de profile obtinute la rece
      2434 Trefilarea firelor la rece
      2441 Productia metalelor pretioase
      2442 Metalurgia aluminiului
      2443 Productia plumbului, zincului si cositorului
      2444 Metalurgia cuprului
      2445 Productia altor metale neferoase
      2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
      2451 Turnarea fontei
      2452 Turnarea otelului
      2453 Turnarea metalelor neferoase usoare
      2454 Turnarea altor metale neferoase
      25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii (secțiunea C)
      2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
      2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
      2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
      2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
      2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
      2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
      2561 Tratarea si acoperirea metalelor
      2562 Operatiuni de mecanica generala
      2571 Fabricarea produselor de taiat
      2572 Fabricarea articolelor de feronerie
      2573 Fabricarea uneltelor
      2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
      2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
      2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
      2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
      2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
      26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice (secțiunea C)
      2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
      2612 Fabricarea altor componente electronice
      2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
      2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
      2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
      2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
      2652 Productia de ceasuri
      2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
      2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
      2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor
      27 Fabricarea echipamentelor electrice (secțiunea C)
      2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
      2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
      2720 Fabricarea de acumulatori si baterii
      2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
      2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice
      2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
      2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
      2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
      2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
      2790 Fabricarea altor echipamente electrice
      28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. (secțiunea C)
      2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
      2812 Fabricarea de motoare hidraulice
      2813 Fabricarea de pompe si compresoare
      2814 Fabricarea de articole de robinetarie
      2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
      2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
      2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
      2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
      2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
      2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
      2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
      2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
      2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
      2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
      2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
      2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
      2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
      2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
      2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
      2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
      2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
      29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor (secțiunea C)
      2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
      2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
      2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
      2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
      30 Fabricarea altor mijloace de transport (secțiunea C)
      3011 Constructia de nave si structuri plutitoare
      3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
      3020 Fabricarea materialului rulant
      3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
      3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta
      3091 Fabricarea de motociclete
      3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi
      3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
      31 Fabricarea de mobila (secțiunea C)
      3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
      3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
      3103 Fabricarea de saltele si somiere
      3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
      32 Alte activitati industriale n.c.a. (secțiunea C)
      3211 Baterea monedelor
      3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
      3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
      3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
      3230 Fabricarea articolelor pentru sport
      3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
      3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator
      3291 Fabricarea maturilor si periilor
      3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
      33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor (secțiunea C)
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal
      3312 Repararea masinilor
      3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
      3314 Repararea echipamentelor electrice
      3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor
      3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
      3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
      3319 Repararea altor echipamente
      3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
      41 Constructii de cladiri (secțiunea F)
      4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
      4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
      42 Lucrari de geniu civil (secțiunea F)
      4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
      4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
      4213 Costructia de poduri si tuneluri
      4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
      4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
      4291 Constructii hidrotehnice
      4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
      43 Lucrari speciale de constructii (secțiunea F)
      4311 Lucrari de demolare a constructiilor
      4312 Lucrari de pregatire a terenului
      4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
      4321 Lucrari de instalatii electrice
      4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
      4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
      4331 Lucrari de ipsoserie
      4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
      4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
      4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
      4339 Alte lucrari de finisare
      4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
      4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
      49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte (secțiunea H)
      4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
      4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
      4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
      4932 Transporturi cu taxiuri
      4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
      4941 Transporturi rutiere de marfuri
      4942 Servicii de mutare
      4950 Transporturi prin conducte
      52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi (secțiunea H)
      5210 Depozitari
      5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
      5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa
      5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
      5224 Manipulari
      5229 Alte activitati anexe transporturilor
      53 Activitati de posta si de curier (secțiunea H)
      5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
      5320 Alte activitati postale si de curier
      55 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare (secțiunea I)
      5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
      5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
      5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
      5590 Alte servicii de cazare
      56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie (secțiunea I)
      5610 Restaurante
      5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
      5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
      5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

       Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!