Submasura 16.1. - Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de noi produse in sectorul agricol

Submasura 16.1

Despre Program

Obiectivul principal al sub-masurii este acela de a sprijini infiintarea si functionarea Grupurilor Operationale (GO) cu scopul de a realiza, in comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care sa se abordeze anumite probleme specifice si sa se valorifice oportunitatile existente in sectoarele agricol, agro-alimentar si forestier.

Prin proiect nou se intelege ca fiind acel proiect prin intermediul caruia se propun actiuni specifice „proiectelor-pilot” sau „dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agro-alimentar”.

Proiectele-pilot reprezinta importante instrumente pentru testarea aplicabilitatii comerciale, in diferite contexte, a tehnologiilor, tehnicilor si practicilor, precum si pentru adaptarea acestora acolo unde este necesar (in conformitate cu Regulamentul 1305/2013).

Proiectele se vor axa pe solutii inovatoare care vor genera beneficii directe pentru membrii GO, implicit pentru economia locala si/sau conditiile sociale si de mediu din zonele rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor catre toti actorii interest.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

BENEFICIARII acestei submasuri sunt grupurile operationale, fara statut juridic, constituite din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier/un grup de producatori/o cooperativa/alta forma de asociere in agricultura din sectorul pomicol:

 • Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: productie/ procesare/ ambalare fructe), corespunzator temei proiectului;
 • Partener care are ca activitate principala procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau productia de ambalaje si alte produse destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, in concordanta cu tema proiectului.

Investitii eligibile:

Cheltuieli cu activitatile pregatitoare:

 • elaborarea de studii pregatitoare, studii de fezabilitate si planuri, inclusiv planul proiectului.
 • alte cheltuieli necesare elaborarii documentatiei necesare depunerii proiectului complet in etapa II care nu se incadreaza in categoria de mai sus, cu justificarea necesitatii efectuarii lor.

Cheltuielile de functionare ale Grupului Operational:

 • Cheltuieli de transport si diurna ale coordonatorului/echipei de proiect si partenerilor, legate de activitatile parteneriatului, conform legislatiei nationale;
 • Onorarii ale personalului (de exemplu, angajat salariat in vederea asigurarii activitatii de secretariat, relatiei cu AFIR etc.);
 • Cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii.

Costurile directe generate in mod specific de activitatile incluse in planul de proiect depus de GO (pot fi efectuate dupa semnarea contractului), precum:

 • Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, imobile necesare desfasurarii activitatii descrise in proiect (altele decat sediu) etc.
 • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise in proiect si prestari servicii de catre acestia sau alte persoane/entitati, inclusive cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect, dupa caz.
 • Investitii de modernizare si/sau constructie cladiri, echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect etc.
 • Aplicatii software adecvate activitatii descrise in proiect

Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor

Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului:

 • Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului in cazul in care planul de proiect include actiuni care sunt eligibile in cadrul altor masuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a).

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul a fost selectat in etapa 1.
 • Solicitantul prezinta un Acord de Cooperare care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea.
 • Proiectul GO trebuie sa fie nou si nu in derulare sau finalizat.
 • GO se angajeaza ca rezultatele proiectelor vor fi diseminate in conformitate cu articolul 57(3) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 si in deplina conformitate cu liniile directoare ale CE pentru diseminarea rezultatelor proiectului PEI, inclusiv prin RNDR si PEI la nivelul UE.
 • Solicitantul depune planul de proiect (care se incadreaza in aria de cuprindere a PEI-AGRI conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013) si care cuprinde in mod obligatoriu:

(1) o descriere a proiectului inovator care urmeaza sa fie dezvoltat, testat, adaptat – sau implementat;

(2) o descriere a rezultatelor preconizate si a contributiei la obiectivul PEI de crestere a productivitatii si de gestionare durabila a resurselor;

(3) o descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparentei in procesul de luare a deciziilor si evitarea conflictului de interese.

Valoare finantare:

Valoarea maxima a sprijinului public este de 500.000 de euro, inclusiv sprijinul aferent cheltuielilor pregatitoare.

Sprijinul acordat pentru activitatile pregatitoare nu va depasi urmatoarele praguri:

 • 4% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil intre 5.000 la 50.000 de euro;
 • 3% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil intre 50.001-150.000 de euro;
 • 2,5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil intre 150.001-250.000 de euro;
 • 5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil intre 250.001-500.000 de euro.

Pentru cheltuielile de functionare a cooperarii intensitatea sprijinului este de 100%.

Pentru cheltuielile directe generate in mod specific de activitatile incluse in planul de proiect depus de GO intensitatea sprijinului este de 100%.

Pentru cheltuielile generate de diseminarea rezultatelor intensitatea sprijinului este de 100%.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!