Submasura 4.2. GBER – Pana la 2.000.000 Euro Pentru Procesarea / Marketingul Produselor Agricole

Submasura 4.2 GBER

Despre Program

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Beneficiari eligibili:

  Prin SUBMASURA 4.2 – SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA /MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE, se pot obtine intre 1.000.000 euro  si 2.000.000 de catre Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate si cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), sau grupuri de producatori, avand urmatoarele forme juridice:

  • Persoana fizica autorizata
  • Intreprinderi individuale
  • Intreprinderi familiale
  • Societate in nume colectiv
  • Societate in comandita simpla
  • Societate pe actiuni
  • Societate in comandita pe actiuni
  • Societate cu raspundere limitata (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, intreprinderi mari)
  • Cooperative agricole
  • Societati cooperative
  • Grup de producatori

  Investitii eligibile:

  • Constructia de cladiri, instalatii, utilaje si echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc;
  • Achizitionarea, inclusiv in leasing financiar (cu obligatia ca bunul sa intre in proprietatea beneficiarului pana la ultima plata) de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/ sau comercializarii produselor nonagricole in cadrul lanturilor alimentare integrate
  • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatiiOrganizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
  • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
  • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului, cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt: infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse neagricole;  etichetarea (crearea conceptului);creare de marca inregistrata/ brand.
  • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

   Cere sa fii sunat de un consultant!

   Conditii de eligibilitate:

   • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
   •  Solicitantul demonstreaza capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.
   • Solicitantul demonstreaza ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
   • Solicitantul nu este considerate „intreprindere in dificultate”
   • Nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au activitatea suspendata sau alte situatii similare reglementate de lege
   • La data depunerii Cererii de finantare, nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respective bugetele locale sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate.
   • Nu sunt intreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta.
   • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/ operatiunile eligibile urmatoare:

   (1) Infiintarea, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activitatii, o schimbare fundamental a procesului general de productie al unei unitati existente. Pentru oricare din aceste operatiuni este eligibila dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor neagricole (ex. etichetare, ambalare).

   (2) Imbunatatirea controlului intern al calitatii produselor, ca investitii secundare valoric, legate de investitia initiala, in cadrul aceluiasi proiect de investitii.

   • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza prezentarii documentatiei tehnico-economice
   • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
   • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Valoare finantare:

    SPRIJINUL  NERAMBURSABIL va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative sau de 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

    • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
    • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
    • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!