Servicii si Comert – 55.000 Euro pentru IMM-uri

Beneficiari eligibili:

Operatorii economici -microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004.

 

Investiții eligibile:

 • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii;
 • Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă ;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul.

Condiții de eligibilitate:

 • Sunt societati organizate conform Legii nr. 31/1990;
 • Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;
 • Au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii;
 • Au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare;
 • Au capital social integral privat;
 • Sunt incadrate in categoria IMM;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu sunt in dificultate;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;
 • Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;

Valoare finantare:

 • Microintreprindere : maxim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mici: maxim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mijlocii: maxim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 49.949.000 lei/anual.

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 Lei pentru fiecare beneficiar.