Finantare Nerambursabila intre 200.000 Euro si 1 Milion Euro, Pentru Firmele Din Sudul Tarii, Prin POR 2.2.

POR 2.2.A

Detalii Generale Program:

In data de 04.05.2020, se va lansa apelul de proiecte POR 2.2.. Acesta va ramane deschis pana in data de 04.06.2020, ora 12.00. Prin intermediul acestuia se pot obtine finantari nerambursabile cuprinse intre 200.000 Euro si pana la 1.000.000 Euro.

Scopul Apelului de Proiecte este reprezentat de imbunatătirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate .

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Societati Care Pot Solicita Finantarea Nerambursabila:

Prin intermediul apelului de proiecte POR 2.2. pot fi obtinute fonduri nerambursabile cuprinse intre 200.000 Euro si 1.000.000 Euro, de catre IMM-urile care realizeaza investitii in Mediul Urban si Intreprinderile Mijlocii care realizeaza investitii in mediul rural, in urmatoarele regiuni:

 • Sud Est: Judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea;
 • Sud Muntenia: Judetele Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Calarasi
 • Sud Vest Oltenia: Judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.

Finantarea investitiilor prin fonduri neambursabile se realizeaza  in procente cuprinse intre 60% si 70% – in functie de tipul de IMM.

Microintreprinderi si Intreprinderi Mici (mediu urban) 70%
Intreprinderi Mijlocii (mediu rural) 60%

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Criterii Minime De Eligibilitate :

Minim 3 angajati in bilantul de la 31.12.2019;

Societatea a inregistrat profit din exploatare in 2019;

Beneficiarul solicita minim 200.000 euro finantare nerambursabila;

Societatea a fost infiintata pana in ianuarie 2019;

Societate care nu se afla in dificultate (situatie financiara pozitiva);

Solicitantul are capacitatea de a asigura cofinantarea;

Locatia de implementare: Mediul Urban – Intreprinderi Mici/Microintreprinderi; Mediul Rural – Intreprinderi mijlocii;

Pentru proiecte ce includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului ( teren si/sau cladiri): dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;

Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta ( comodat) sau dreptul de inchiriere/ locatiune.

Cod CAEN eligibil conform grilei programului de Finantare Nerambursabila.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Investitii Eligibile Prin Programul POR 2.2.:

Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa / gaze naturale, canalizare, agent termic, PSI, energie electrica);

Active corporale: Echipamente tehnlogice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, instalatii specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse de regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor;

Active necorporale: brevete, licente, marci, programe informatice, inclusiv instrumente de comercializare online;

Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (autorizatii, avize, studii de teren, comisioane, cote, taxe, proiectare si inginerie, consultanta);

Cheltuieli pentru investitia de baza (constructii, instalatii, dotari);

Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern (90% – intensitatea finantarii);

Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare (90% – intensitatea finantarii);

Cheltuieli cu activitati de certificare/recertificare a sistemelor de management / mediului sau sanatatii / produse / servicii / procese (90% – intensitatea finantarii);

Cheltuieli cu activitati de internationalizare (90% – intensitatea finantarii).

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documente necesare Pentru Accesarea Programului De Finantare POR 2.2.

Documentele statutare ale solicitantului, dupa caz: Act Constitutiv, Contract de Societate, Statut, impreuna cu toate modificarile;

Certificatul constatator in forma extinsa emis de ORC de pe lânga Tribunalul unde isi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de finantare, in original;

Certificatul de inregistrare a solicitantului, in copie conform cu originalul;

Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul), in copie conforma cu originalul;

Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, in copie conforma cu originalul;

Mandatul special/ imputernicire speciala pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este cazul), in original;

Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare, in copie conforma cu originalul;

 • Bilantul prescurtat (Formular 10) ;
 • Contul de profit si pierdere (Formular 20);
 • Datele informative (Formular 30);
 • Situatia activelor imobilizate (Formular 40);
 • Notele explicative la situatiile financiare;
 • Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor listat (REVISAL);
 • Extras din Registrul salariati si Contracte per salariat din ReviSal;

Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: Drept de Proprietate Privata, Drept de Concesiune, Drept de Superficie, Drept de Uzufruct, Contract de Comodat / Inchiriere; Certificatul de Urbanism, in copie conforma cu originalul;

Documentele cadastrale si inregistrarea imobilelor in registre:

 • Extras de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, in copie, emisa cu maximum 30 de zile inaintea depunerii;
 • Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investitie asupra carora se realizeaza in cadrul acestora, precum si suprafetele aferente;
 • Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale;
 • Plan de situatie propus pentru realizarea investitiei elaborat de proiectant;

Plan de amplasare a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiect;

Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor (daca este cazul);

Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii (dupa caz);

Devizul general pentru proiectele de lucrari – daca este cazul;

Oferte de pret;

CV-uri pentru membrii echipei de management;

Alte documente pe care le considerati relevante pentru proiect (certificari ISO etc.);

Obtinerea unei semnaturi electronice in numele administratorului societatii (in cazul in care nu exista), in vederea semnarii electronice a documentatiei.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Angajamentele Societatii Care Obtine Finantarea de Pana la 1.000.000 Euro:

 • Realizarea unei investitii initiale:
  • Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii;
  • Extinderea capacitatii unei unitati existente;
  • Diversificarea prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!