200.000 Euro – Fonduri Europene Nerambursabile Prin PNDR 6.4 In 2022

Fonduri Europene Nerambursabile Prin PNDR 6.4

Detalii Generale:

Lansare 2022!

Programul de Finantare Nerambursabila urmareste finantarea firmelor din mediul rural (inclusiv Start Up –uri) si permite investitii in echipamente, utilaje, constructii de hale industriale precum si dotarea acestora .

Valoarea Finantarii Nerambursabile pe care firmele o pot accesa prin PNDR 6.4 este de 200.000 €- suma care poate reprezenta 90% sau 70% din valoarea toatala dintr-un eventual plan de investitii.

Cheltuieli eligibile prin Programul Start Up Rural – PNDR 6.4 In 2022:  

Beneficiarii sub-masurii 6.4 pot utiliza sprijinul nerambursabil pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

 1. Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 2. Achizitia de echipamente si utilaje;
 3. Achizitia de echipamente IT;
 4. Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci;
 5. Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi;

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul programului PNDR 6.4 urmatoarele societati:

 • Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural;
 • Fermieri sau membri unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Categorii de solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprindere individuala II
 • Intreprindere familiala IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1, care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activitati neagricole
 • Cooperativa agricola de grad 1 de exploatare si gestionare a terenurilor agricole si a efectivelor de animale
 • Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual
 • Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical individual

Valoare finantare:

In cadrul acestui program se pot obtine maxim 200.000 de euro, cu o finantare nerambursabila de 70%*.

* Pentru activitati de productie, sanatate sau agroturism procentul de finantare nerambursabil este de 90%.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documente necesare:

 1. Copie CUI Societate, semnata si stampilata cu mentiunea “ Conform cu Originalul”
 2. Copie Act Identitate Asociat /Administrator, semnat  si stampilat  cu mentiunea “ Conform cu Originalul”
 3. CV-ul Asociatului / Administratorului
 4. Certificat constatator informatii extinse
 5. Certificat constatator + Bilant 2019 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul)
 6. Contract comodat/ inchiriere/ proprietate punct de lucru unde se va realiza implementarea (daca exista)
 7. Bilantul contabil pentru anul 2018 ( daca este cazul)
 8. Bilantul contabil pentru anul 2019 ( daca este cazul)
 9. Balanta pentru luna decembrie 2018 ( daca este cazul)
 10. Balanta pentru luna decembrie 2019 ( daca este cazul)
 11. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs ( daca este cazul)
 12. Registrul mijloacelor fixe ( daca este cazul)
 13. Extras Reges – print screen ( daca este cazul)
 14. Registru Salariati din Revisal ( daca este cazul)
 15. Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create
 16. Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta
 17. Contul IBAN al societatii
 18. Lista produse vandute + preturi
 19. Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale
 20. Tipul clientilor (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa
 21. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect, cate trei pentru fiecare echipament care se va achizitiona prin proiect
 22. Descrierea activitatii pentru care se doreste obtinerea finantarii nerambursabile.
 23. Proiect tehnic + memorii +deviz (daca este cazul)
 24. In cazul in care codul CAEN este autorizat: Declaratie intocmita și asumata prin semnatura de un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfașurat niciodata activitatea/activitatile pentru care a solicitat finantare și/sau din care sa rezulte ca veniturile din activitati agricole reprezinta cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului.
 25. Documente cadastrale și documente privind inscrierea imobilelor in evidentele de cadastru și carte funciara (extras de carte funciara pentru informare din care sa rezulte inscrierea dreptului in cartea funciara, precum și incheierea de carte funciara emisa de OCPI), emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii proiectului

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!