Fondul De Modernizare Autoconsum

Indais Fondul De Modernizare Autoconsum

Fondul De Modernizare Autoconsum

Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitantii din sectorul privat Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Obiectivul programului este constituit de Productia majorata a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile, pentru autoconsum.

Finalizarea investitiilor, respectiv instalarea și conectatarea la retea, inclusiv punerea in functiune se vor realiza pana cel tarziu la data de 31.12.2029.

In cadrul programului vor fi finantate proiectele care au ca obiectiv implementarea uneia dintre actiunile mentionate mai jos:

 1. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse eoliene
 2. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare (sub 1 MW inclusiv)
 3. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare (peste 1 MW)
 4. Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse hidro.

Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordat este de 20 milioane euro pe beneficiar.

Activitati Eligibile

 • Achizitionarea de instalatii/echipamente noi pentru construirea de capacitati noi de productie a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro;
 • Constructii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de  energie eoliana, solara sau hidro.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va incadra in urmatoarele plafoane maxime:

 1. Energie eoliana – 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile
 2. Energie solara – 1.000.000 Euro/MW – pentru capacitatile instalate de pana la 1 MW (inclusiv) si  500.000 Euro/MW – pentru capacitatile instalate de peste 1 MW
 3. Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile

Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar. Acesta trebuie sa aduca o contributie financiara pentru diferenta pana la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul nici unui ajutor public

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Sunt eligibile pentru a accesa programul

  Sunt Eligibile pentru a accesa programul de finantare nerambursabila:

  1. Microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv intreprinderi nou infiintate),
  2. Işi desfaşoara activitatea intr-un sector eligibil;
  3. Activitatea inscrisa in Statutul societatii (principala sau secundara) se incadreaza intr-una din categoriile prevazute de codul CAEN 3511, respectiv: Productie de energie electrica;  Comercializare de energie electrica;
  4. Nu se afla in dificultate;
  5. Nu se afla  in stare de insolventa;
  6. Nu se afla in stare de faliment sau lichidare si nu are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
  7. şi-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor şi contributiilor de asigurari sociale, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
  8. Nu este declarat intr-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice şi/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
  9. Pentru solicitant și/sau reprezentantul legal NU s-a stabilit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca aceștia se fac vinovati de abatere profesionala grava deoarece au incalcat actele normative cu putere de lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduita abuziva care ii afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand o astfel de conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava;
  10. Pentru solicitant și/sau reprezentantul legal NU s-a stabilit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva ca aceștia se fac vinovati de comiterea de infracșiuni pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale, spalare de bani și finantarea terorismului sau in alte activitati ilegale;
  11. Solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului NU a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
  12. Nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piata interna;
  13. Demonstreaza capacitatea tehnica pentru sustinerea activitatilor proiectului prin intocmirea studiului de fezabilitate cu HG907/2016, cu modificarile și completarile ulterioare.
  14. Demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie sa fie pozitiv și  mai mic de 7,5 in ultimul an financiar. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind indicatorul de solvabilitate sau nu are un exercitiu financiar incheiat (este infiintat in anul depunerii Cererii de finantare), trebuie sa prezinte la depunere o scrisoare de confort emisa de o institutie bancara din Romania/alte state membre ale Uniunii Europene.
  15. Va utiliza pentru autocomsum minim 70% din totalul energiei produse.
  16. Pentru intreprinderile nou-inființate este necesar sa aiba capitalul social subscris varsat in condițiile legii in valoare de minimum 100.000 lei.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Documentele Necesare

   1. CUI Societate
   2. Actul Constitutiv
   3. Certificat Constatator din care sa reiasa autorizarea Codului CAEN 3511
   4. Bilant 2023 – daca societatea este infiintata inainte de anul 2023.
   5. Oferta/Ofertele de pret care stau la baza Studiului de Fezabilitate
   6. Studiul de fezabilitate elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
   7. ATR ( Aviz Tehnic de Racordare ) – cel mai tarziu la momentul semnarii contractului de Finantare Nerambursabila
   8. Act de proprietate/Contract de concesiune/Superficie/Inchiriere/Administrare etc.) valabil cel putin 5 ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului. In plus, unde dreptul de proprietate nu este detinut de beneficiar se va prezenta și acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil.
   9. Extras de carte funciara, valabil la data depunerii, in care este intabulat dreptul de folosinta, care sa probeze ca imobilele (teren și/sau cladiri) sunt libere de orice sarcini (in sensul in care nu exista niciun act sau fapt juridic care impiedica sau limiteaza, total sau partial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel incat proprietarul sa poata realiza activitatile proiectului), ca nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoreşti cu privire la situatia juridica, ca nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.
   10. Certificat de urbanism sau document echivalent emis de catre autoritatea competenta pentru obiectul cererii de finantare, in termen de valabilitate.
   11. Actul de reglementare privind protectia mediului emis de catre autoritatea competenta (Clasarea notificarii/Decizia etapei de incadrare/Acord de mediu)/Dovada depunerii la autoritatea competenta a documentelor pentru obtinerea actului de reglementare pentru protectia mediului, daca acest document este cerut prin certificatul de urbanism.
   12. Scrisoare de Confort, pentru societatile nou infiintate sau pentru cele in cazul carora, raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii nu este  mai mic de 7,5 in ultimul an financiar.
   13. Studiul de Fezabilitate intocmit de personal autorizat de catre A.N.R.E. in domeniul proiectarii instalatiilor electrice.
   14. Cazier fiscal al solicitantului, in termen de valabilitate,
   15. Cazier judiciar al reprezentantului legal, in termen de valabilitate,
   16. Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF şi de Directia Locala de Taxe şi Impozite,ambele in termen de valabilitate.

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Capacitatea minima produsa:

      1. Pentru proiecte fotovoltaice – Factor de capacitate de minim 11,4%, reprezentand echivalentul a 1000 h/an de functionare la capacitatea instalata
      2. Pentru proiecte eoliene – Factor de capacitate de minim 24%, reprezentand echivalentul a 2100 h/an de functionare la capacitatea instalata
      3. Pentru proiecte hidro – Factor de capacitate de minim 27,4%, reprezentand echivalentul a 2400 h/an de functionare la capacitate instalata

    Alte Informatii

    1. Investitia trebuie sa aiba ca rezultat obligatoriu o capacitate noua de productie de energie electrica.
    2. Toate activele corporale achizitionate prin proiect trebuie sa fie noi.
    3. Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odata cu depunerea Cererii de finantare dar depunerea avizului este obligatorie la incheierea contractului de finantare.
    4. Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere energie electrica din surse regenerabile de energie solara, eoliana sau hidro și nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% din energia electrica produsa prin capacitatea nou instalata.
    5. Microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv intreprinderi nou infiintate), cat și intreprinderile mari constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau constituite in conformitate cu legislatia specifica din statul membru a carei nationalitate o detin, care au inscrise in actul constitutiv activitati privind producerea și comercializarea de energie electrica, corespunzatoare diviziunii 35: „Productia și furnizarea de energie electrica și termica, gaze, apa calda și aer conditionat”, clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica electrica este cuprinsa in domeniile de activitate inregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.
    6. Ajutorul nu se acorda unei intreprinderi care se afla in dificultate.
    7. Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.
    8. Ajutoarele pentru investitii se acorda numai capacitatilor nou instalate, fara finantarea capacitatilor de stocare a energiei.
    9. Ulterior incheierii contractului de finantare, beneficiarul nu va mai putea primi finantari din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sanctiunea rezilierii Contractului de finantare şi a returnarii sumelor rambursate.
    10. In cazul in care Beneficiarul nu se incadreaza cu finalizarea proiectului in perioada de eligibilitate a cheltuielilor va rambursa sumele obtinute din Fondul pentru modernizare.
    11. In perioada de monitorizare, pentru justificarea consumului minim anual, beneficiarul va prezenta, alaturi de documentele justificative, rezultatul urmatorului calcul: I – C ≤30% P unde: I = Cantitatea anuala de energie electrica injectata in retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor C = Cantitatea anuala de energie electrica consumata din retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic in cazul in care nu exista facturi sau altele Daca aceasta conditie nu este indeplinita la nivelul unuia sau a mai multor ani, ea trebuie indeplinita minim la nivelul perioadei de monitorizare de cinci ani. Energie electrica produsa de capacitatea nou instalata poate fi livrata in SEN, iar compensarea se va realiza conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificarile și completarile ulterioare.P = Cantitatea anuala de energie electrica produsa de centrala electrica instalata, avand la baza ca document justificativ productia inregistrata de contorul centralei.
    12. Investiția/investițiile nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (notă conceptuală, studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie.

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

     Cheltuieli Neeligibile

     1. Cheltuieli aferente contributiei in natura
     2. Cheltuieli cu amortizarea
     3. Cheltuieli cu obtinerea terenurilor
     4. Cheltuieli de leasing
     5. Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
     6. Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport
     7. Cheltuieli generale de administratie
     8. Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
     9. Cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite
     10. Taxa pe valoarea adaugata
     11. Dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare
     12. Alte comisioane aferente creditelor
     13. Achizitia de echipamente second-hand
     14. Amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata și arbitraj
     15. Costurile pentru operarea obiectivelor de investitii
     16. Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie
     17. Cheltuieli cu branșamentul (conectarea la statia de transformare)
     18.  cheltuielile cu lucrarile pregatitoare, cum ar fi obtinerea avizelor și autorizatiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregatirea proiectului).
     19. Alte cheltuieli cu caracter general (ex. Publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului.

      Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

      Alte Programe De Finantari Nerambursabile 2023

      Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

      Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

      Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

      Fondul De Modernizare Autoconsum

      Indais Fondul De Modernizare Autoconsum

      Fondul De Modernizare Autoconsum

      Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

      Indais - PRNV2023131.A1

      Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

      Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

      Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

      Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

      Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

      Investiții tehnologice în IMM-uri – Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Pentru Firmele Din Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu

      Investiții tehnologice în IMM-uri – Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Pentru Firmele Din Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu