Submasura 4.1. – Investiii in Exploatatii Agricole

Beneficiari eligibili:

 • Persoana fizică autorizată PFA
 • Întreprindere individuală II
 • Întreprindere familială IF
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Societate comercială cu capital privat
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice
 • Societate agricolă
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativă agricolă
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători

Investiții eligibile:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii
 • Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusive remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat
 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene
 • În cazul solicitantilor neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
 • Cheltuielile de consultanţă – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Cere sa fii sunat de un consultant!


Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibil
 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnicoeconomice;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
 • În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/ echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice
 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării
 • Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
 • Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs nonagricol Anexa I la Tratat.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!