Servicii si Comert – 250.000 Lei Finantare Nerambursabila pentru IMM-uri

Programul Servicii Si Comert Se Lanseaza In Data de 27.08.2018!

 

Beneficiari eligibili:

Programul De Finantare Nerambursabila Servicii si Comert 2018 poate fi accesat de societatile comerciale care au o vechime mai mare de un an de zile, la data deschiderii aplicatiei online care permite incarcarea proiectului. Valoarea Finantarii din partea statului este de maxim 250.000 lei, suma care poate reprezenta 75 sau 90% din valoarea investitiilor totale.

 

Investiții eligibile:

 • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii;
 • Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă ;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!


Condiții de eligibilitate:

 • Sunt societati organizate conform Legii nr. 31/1990;
 • Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;
 • Au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii;
 • Au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare;
 • Au capital social integral privat;
 • Sunt incadrate in categoria IMM;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu sunt in dificultate;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;
 • Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;

Valoare finantare:

 • Microintreprindere : intre 75% si maxim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mici: intre 75% si maxim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mijlocii: intre 75% si maxim 90%  din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;

Valoarea maximă a Finantarii Nerambursabile nu poate depăşi suma de 250.000 Lei pentru fiecare beneficiar.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!