PNDR 4.2. – Investitii in prelucrarea / Comercializarea / Dezvoltarea de produse Agricole

Beneficiari eligibili:

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată /întreprindere individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

 

Investiții eligibile:

 • Înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
 • Înființarea, extinderea și /sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Cere sa fii sunat de un consultant!


Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
 • Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Valoare finantare:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!